ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ

บทที่ 9 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

ระบบการทำงานของเรื่องคอมพิวเตอร์
การป้อนข้อมูล หมายถึง ส่วนที่นำข้อมูลต่างๆ ป้อนเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ การพิมพ์ การพูดโดยผ่านอุปกรณ์ที่สำคัญ เช่น เมาส์ คีบอร์ด สแกนเนอร์ เทปบันทึกเสียง ซีดี
การประมวลผล หมายถึง ส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ทำหน้าที่ในการคำนวณแลประมวลผลข้อมูลทั้งหลายที่ถูกป้อนเข้าไปเพื่อให้ได้ผลงานอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ต้องการ
การแสดงผล หมายถึง ส่วนที่ทำหน้าที่จากการแสดงผลจากการคำนวณของ cpu หรือสมองกล
การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการศึกษา
การใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อการสอนโดยตรง
การใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการออกแบบสื่อการเรียนการสอน
การใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือการค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ทั่วไป
การใช้คอมพิวเตอร์เป็นการสื่อการเรียนรู้
รูปแบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ สื่อการเรียนการสอน รูปแบบหนึ่งที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการนำเสนอเนื้อหาบทเรียนในลักษณะของสื่อประสม
รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ตัดสินใจได้ด้วยตนเอง
ยอมรับและนับถือตนเอง
รู้จักรับผิดชอบตนเอง
มีพฤติกรรมชื่อสัตย์ต่อตนเองคิดอย่างมีเหตุผล

คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
1.สารสนเทศ คือ เนื้อหาสาระที่ได้รับการวิเคราะห์การสังเคราะห์ และเรียบเรียงเป็นระบบอย่างดีแล้ว
2.ความแตกต่างระหว่างบุคคล
3.การโต้ตอบ คือ ความคล่องตัวของคอมพิวเตอร์ที่สามารถตอบสมองความต้องการผู้เรียน
การเรียนรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
การนำเสนอสารสนเทศในรูปของสื่อประสาน
การขยายโอกาสเกี่ยวกับผู้เรียน สถานที่เรียน
การยืดหยุ่นในการเรียนรู้
การโต้ตอบหรือการปฎิสัมพันธ์
การป้อนผลย้อนกลับ

ปริบทที่เกี่ยวกับ อี-เลิร์นนิง
1.ด้านการนำเสนอเนื้อหา
2.ด้านการนำไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอน
3.ด้านเกี่ยวกับผู้เรียน